Statut

Statut Naukowego Koła Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego

§ 1

Nazwa, siedziba i zasięg działalności

1. Koło nosi nazwę Naukowe Koło Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego.
2. Siedzibą Koła jest Katedra Logistyki na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.
3. Zakresem działalności Koło obejmuje cały Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

§ 2

Cele i zadania

1. Działalność naukowo-dydaktyczna z zakresu logistyki i nauk pokrewnych.
2. Uzupełnienie kursowego programu studiów z zakresu logistyki.
3. Organizowanie konferencji naukowych dotyczących problemów logistycznych.
4. Propagowanie kierunku logistyki wśród studentów.
5. Współpraca z podmiotami gospodarczymi oraz innymi kołami naukowymi w zakresie wspólnych projektów.
6. Zrzeszanie studentów zainteresowanych problematyką logistyki.
7. Zdobywanie praktycznego doświadczenia.

§ 3

Formy działalności

1. Cykliczne spotkania i dyskusje na tematy przewidziane programem Koła.
2. Wyjazdy na konferencje naukowe oraz organizowanie własnych.
3. Organizowanie zajęć praktycznych z zakresu logistyki.

§ 4

Członkowie

1. Członkami Zwyczajnymi Koła mogą zostać:
1. Studenci Uniwersytetu Gdańskiego zainteresowani tematyką wynikającą z programu działalności Koła.
2. Pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego.
2. Członkiem Zwyczajnym zostaje się poprzez przyjęcie w poczet członków Koła na mocy uchwały Zarządu, w porozumieniu z Opiekunem Naukowym Koła oraz po podpisaniu deklaracji członkowskiej.
3. Utrata praw członkowskich następuje poprzez skreślenie z listy członków:
1. na osobisty, pisemny wniosek członka, który chce zrezygnować z działalności w Kole,
2. na wniosek Prezesa Koła, gdy członek nie uczestniczy w statutowej działalności Koła.
4. Skreślenia z listy członków Koła może dokonać tylko Zarząd Koła.

§ 5

Władze

1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie Członków Koła, które zwoływane jest każdorazowo przez Zarząd, nie rzadziej niż raz w roku. Przewodniczącym Walnego Zebrania Członków Koła jest Prezes Zarządu.
2. Walne Zebranie Członków Koła może być też zwoływane na wniosek minimum połowy członków Koła skierowany do Zarządu.
3. Władzą wykonawczą Koła jest Zarząd Koła.
4. Zarząd pochodzi z wyboru.
5. Wyboru Zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków Koła na początku roku akademickiego, w wyborach bezpośrednich i tajnych.
6. Zgłaszać kandydatury do Zarządu mogą Członkowie Zwyczajni Koła oraz Opiekun Naukowy Koła.
7. W skład Zarządu wchodzą:
1. Prezes Zarządu,
2. Trzech Wiceprezesów: do spraw organizacyjnych, finansowych oraz marketingu
8. Kadencja Zarządu trwa jeden rok. Ustępujący Zarząd może być każdorazowo wybrany na kolejną roczną kadencję.
9. Członkiem Zarządu może być tylko Członek Zwyczajny Koła.
10. Zarząd może być odwołany przed upływem kadencji, jeżeli nie wypełnia należycie swoich statutowych zadań. Odwoływać Zarząd może tylko Walne Zebranie Członków Koła, przez głosowanie bezpośrednie i tajne, bezwzględną większością głosów.
11. Do głosowania nad odwołaniem Zarządu konieczny jest wniosek minimum pięciu Członków Zwyczajnych Koła.
12. Zarząd może sam zrezygnować z pełnienia swych obowiązków.
13. Po ustąpieniu lub odwołaniu Zarządu, ustępujący Zarząd ma obowiązek ogłosić wybory nowego Zarządu w okresie nie dłuższym niż miesiąc od ustąpienia.
14. Do czasu wyboru nowych władz pracami Koła kieruje ustępujący Zarząd.>
15. Zadania Zarządu:
1. kierowanie pracami Koła między Walnymi Zebraniami Członków Koła,
2. reprezentowanie Koła przed władzami UG, Wydziału, Katedry oraz reprezentacja Koła poza Uczelnią,
3. opracowanie programu działania Koła na kolejny rok akademicki,
4. ustalenie preliminarza kosztów na początku każdego roku akademickiego,
5. przedstawienie sprawozdania z działalności Koła pod koniec każdego roku akademickiego.
16. Zadania określone w punktach 1, 3, 4, 5 muszą być realizowane w porozumieniu z Opiekunem Naukowym Koła.

§ 6
Finanse

1. Koło nie pobiera składek od swoich członków.
2. Koło finansowane jest ze środków otrzymanych od stosownych władz UG, darowizn, spadków, zapisów i dotacji.
3. Działalnością finansową Koła kieruje Zarząd w porozumieniu z Opiekunem Naukowym Koła.

§7

Zmiany statutu

Zmian Statutu Koła może dokonać tylko Walne Zebranie Członków Koła w porozumieniu z Opiekunem Naukowym.

§ 8

Zawieszenie działalności i rozwiązanie Koła

1. Zawiesić działalność Koła może tylko Zarząd Koła, który uchwałę taką przedstawia Walnemu Zebraniu Członków Koła.
2. Uchwała o zawieszeniu działalności Koła wchodzi w życie po przyjęciu jej przez Walne Zebranie Członków Koła.
3. Rozwiązanie Koła może nastąpić tylko w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków Koła, na wniosek Zarządu lub Opiekuna Naukowego.
4. Uchwała o rozwiązaniu Koła zapada bezwzględną większością głosów Członków Zwyczajnych.

panorma in mari via tua